Skip to content

A‑Gas zet zich in om het risico te beperken dat moderne slavernij plaatsvindt binnen haar eigen bedrijf, via de supply chain binnendringt of via enige andere zakelijke relatie.

Het beleid is van toepassing op alle personen die voor of namens het bedrijf werken, in welke hoedanigheid dan ook, inclusief werknemers, directeuren, functionarissen, uitzendkrachten, aannemers, consultants en andere externe vertegenwoordigers.

A‑Gas verwacht van iedereen die een zakelijke relatie met het bedrijf heeft of wil hebben, zich vertrouwd te maken met dit beleid en te handelen op een manier die in overeenstemming is met de inhoud.

Het bedrijf zal alleen zaken doen met organisaties die dit beleid volledig naleven of met organisaties die verifieerbare stappen in de richting van naleving nemen.

Dit beleid zal worden gebruikt om elke verklaring over slavernij en mensenhandel te onderbouwen en om te informeren in het kader van de transparantie in de toeleveringsketenvereisten van artikel 54 van de Modern Slavery Act 2015 (MSA).

 

Wat bedoelen we met moderne slavernij?

Moderne slavernij kan vele vormen aannemen; het is een complex en veelzijdig probleem. De Modern Slavery Act (MSA) 2015 heeft betrekking op vier belangrijke criminele activiteiten:

 

1) Slavernij: waar eigendom wordt uitgeoefend over een individu

2) Dienstbaarheid: omvat de verplichting tot het verlenen van diensten opgelegd door dwang

3) Gedwongen en verplichte arbeid: alle niet vrijwillig verrichte arbeid of diensten die van een persoon worden verkregen onder dreiging van geweld of straf

4) Mensenhandel: het regelen of faciliteren van het reizen van een ander met het oog op uitbuiting

Andere vormen van moderne slavernij, die niet worden getolereerd maar waarnaar niet specifiek wordt verwezen in de MSA, omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

  • Kinderarbeid: hoewel niet altijd illegaal in de jurisdictie waar het plaatsvindt, omvat kinderarbeid de tewerkstelling van kinderen die uitbuitend zijn of die waarschijnlijk gevaarlijk zijn voor of interfereren met het onderwijs, de gezondheid (inclusief de geestelijke gezondheid), het lichamelijk welzijn van een kind of de sociale ontwikkeling.

Alle vormen van moderne slavernij hebben gemeen dat de vrijheid van een persoon door een ander wordt beroofd om deze te exploiteren voor commercieel of persoonlijk gewin, en dat dit neerkomt op een schending van de fundamentele mensenrechten van een persoon.

Om moderne slavernij aan te pakken, moeten collega's een rol spelen en waakzaam blijven voor de risico’s van alle A-Gas-activiteiten en zakelijke relaties.

 

Hoe AGas het antislavernijbeleid in de praktijk probeert te verankeren

Ter onderbouwing van de verbintenissen die in dit beleid zijn vastgelegd, streeft A-Gas ernaar om in de loop van het boekjaar 2022/23 de volgende maatregelen door te voeren:

  • Het bedrijf zal risicobeoordelingen uitvoeren om te bepalen welke delen van het bedrijf en welke supply chain het meeste risico lopen m.b.t. moderne slavernij, zodat inspanningen kunnen worden gericht op de gebieden die het meeste 'risico' lopen.
  • Waar van toepassing, zoals op basis van de risicobeoordeling, zal het bedrijf rechtstreeks contact opnemen met nieuwe leveranciers omtrent het anti-slavernijbeleid om een ​​goed beeld te krijgen van de maatregelen die zij hebben genomen om ervoor te zorgen dat er geen moderne slavernij plaatsvindt binnen hun eigen bedrijf.
  • Onze contractuele documentatie bevat een specifiek verbod op slavernij of dienstbaarheid, het gebruik van dwangarbeid, verplichte arbeid of arbeid via mensenhandel, en in overeenstemming met dit beleid, kinderarbeid.
  • We zorgen er ook voor dat onze gecontracteerde leveranciers hun eigen leveranciers aan dezelfde normen houden. We behouden ons ook het recht voor om een ​​contractuele regeling te beëindigen als dit beleid wordt geschonden.

 

Verantwoordelijkheid voor dit beleid

De Raad van Bestuur heeft de algehele verantwoordelijkheid voor dit beleid en om ervoor te zorgen dat de onderneming aan al haar wettelijke en ethische verplichtingen voldoet.

De Regionale Directeur zal de primaire dagelijkse verantwoordelijkheid hebben voor de uitvoering van dit beleid, het toezicht op het gebruik ervan en ervoor zorgen dat de juiste processen en controlesystemen aanwezig zijn, en indien nodig aangepast, om ervoor te zorgen dat het effectief kan werken.

Alle directeuren zijn ervoor verantwoordelijk dat hun dochteronderneming de bepalingen van dit beleid naleeft in de dagelijkse uitoefening van hun functie.

Communicatie en training voor werknemersbewustzijn

Lijnmanagers zullen ervoor zorgen dat relevante collega's adequate training krijgen over dit beleid en eventuele ondersteunende processen die van toepassing zijn op hun rol.

 

Schending van dit beleid

De schending van dit beleid door een werknemer, directeur of functionaris van het bedrijf kan ertoe leiden dat disciplinaire maatregelen worden genomen in overeenstemming met de disciplinaire procedure van het bedrijf. Ernstige overtredingen kunnen worden aangemerkt als grove schuld en kunnen leiden tot ontslag op staande voet.

Van alle collega's wordt verwacht dat ze zoveel mogelijk meewerken aan elk onderzoek naar vermoedelijke schendingen van dit beleid of gerelateerde processen of procedures.

 

Als een deel van dit beleid onduidelijk is, moet om opheldering worden gevraagd van het People & Culture-team (In Nederland: Christiane Gaeb, Leroy Hollands of Kim van Tilburg)

 

Status van dit beleid

 

Dit antislavernijbeleid zal regelmatig door de Raad van Bestuur worden herzien.

Deze kennisgeving weerspiegelt de huidige praktijk van het bedrijf. A-Gas zal de kennisgeving van tijd tot tijd bijwerken om de wettelijke en operationele vereisten weer te geven.