เอกสารข้อมูลความปลอดภัย (SDS)

เอกสารข้อมูลความปลอดภัย (SDS) เป็นเอกสารที่แสดงข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบต่อสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นจากการสัมผัสกับสารเคมี หรือสารอันตรายอื่นใด โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการทำงานที่ปลอดภัย เมื่อต้องจัดการกับผลิตภัณฑ์และข้อมูลสำคัญที่จะต้องพิจารณาสำหรับการจัดเก็บและการขนส่งที่ปลอดภัย